Ajuntament / Pressupost: Acta en PDF

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2012
Euros
A) Operacions corrents
1- Impostos Directes ............................ 42.990,00
2- Impostos Indirectes ...........................500,00
3- Taxes i altres ingressos .....................3.200,00
4- Transferències corrents ....................79.750,00
5- Ingressos Patrimonials ...................... 2.600,00
B) Operacions de capital
6- Alienació d’inversions..........................
7- Transferències de capital ................ 34.151,61
8- Actius financers ....................... .......
9- Passius financers ...............................


TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS ....... 163.198,61


PRESSUPOST DE DESPESES 2012
Euros
A) Operacions corrents
1- Impostos Directes ............................ 42.990,00
2- Impostos Indirectes ...........................500,00
3- Taxes i altres ingressos .....................3.200,00
4- Transferències corrents ....................79.750,00
5- Ingressos Patrimonials ...................... 2.600,00
B) Operacions de capital
6- Alienació d’inversions..........................
7- Transferències de capital ................ 34.151,61
8- Actius financers ....................... .......
9- Passius financers ...............................


TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES...........163.198,61

 

Anúncis
L'Alcalde
La Corporació
Pressupost
Tramits
Ordenances
Plens
Edictes
Perfil del Contractant
Urbanisme
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANTILLA ORGÀNICA:
1 SECRETARI/A AMB GRUP CLASSIFICACIÓ B I NIVELL DE DESTÍ 16 (VACANT)
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL IDE PERSONAL LABORAL:
1 ADMINISTRATIVA NIVEL C .
1 PEÓ – JARDINER
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE CARRECS ELECTES
Nombre places : 1
Denominació plaça: Alcaldia
Titular: Francesc Castet Condo

 

Veure el pressupost 2011

 

Ajuntament de Vilamos- Plaça Major, 4 - 25551 - Vilamòs - 973 64 07 39  Fax: 973 64 24 48  | Avís Legal
© 2011 Ajuntament de Vilamòs - Vall d'Aran